Minimálna podmienka, ktorú musí uchádzač o členstvo v SAVP spĺňať je ukončené úplné alebo minimálne 1. stupeň VŠ vzdelania v jednom z nižšie uvedených študijných odborov:
  • medicíny a zdravotníckych odborov,
  • telesnej výchovy a športu,
  • psychológie,
  • vo vybraných študijných odboroch prírodovedných, spoločenskovedných, ktoré súvisia s pochopením zdravia človeka, alebo sa podieľajú na zlepšovaní zdravotnej gramotnosti rôznych cieľových skupín,
  • v ďalších odboroch starostlivosti o zdravie a prevenciu
V prípade záujmu o členstvo v SAVP nám prosím zašlite žiadosť spolu s čestným prehlásením o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na emailovú adresu: info@savp.sk. Žiadosti uchádzačov individuálne posudzuje správna rada SAVP.


V súlade s poslaním SAVP prijímajú členovia tento záväzok:

1) Prezentovať názory v oblasti výživy, prevencie a podpory zdravia opierajúce sa o aktuálne, objektívne, vedecky podložené informácie.

2) Pracovať a vystupovať v súlade s Deklaráciou SAVP.

3) Podporovať vzdelávanie a výskum v oblasti výživy, telesného pohybu a v ďalších oblastiach prevencie.

4) Uznávať potrebu kontinuálneho kritického hodnotenia poznatkov vedy o výžive, pohybe a prevencii a brať do úvahy pokroky vo vede v rámci EBM.

5) Rešpektovať právo na legitímne rozdiely v odborných názoroch na výživu a prevenciu. Prezentovať vlastné odborné poznatky a skúsenosti s rešpektom voči nositeľom iných presvedčení a postojov.

6) Presadzovať pravdivé označovanie potravín a etické spôsoby reklamy v oblasti výživy a podpory zdravia.

7) Rešpektovať oficiálne stanoviská SAVP. Pri verejnom vystupovaní v mene SAVP dôsledne komunikovať iba také názory a informácie, ktoré boli v rámci SAVP konsenzuálne prijaté.

8) Dbať na zachovanie finančnej a odbornej nezávislosti SAVP od akýchkoľvek vplyvov zo strany producentov, distribútorov liekov, potravín, nápojov, doplnkov výživy, diagnostických či terapeutických zariadení a ďalších produktov.

9) Chrániť česť, dôstojnosť a dobrú povesť, svoju i SAVP, a konať tak, aby nebola znevážená jej činnosť.

Blog Single