ČLENOVIA SAVP

doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave som ukončila v roku 1999. Od roku 1999-2010 som pracovala v Bratislave ako lekár a odborný asistent na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Titul PhD som obhájila v roku 2004 s prácou „Vybrané metódy v diagnostike srdcového zlyhania “ (funkčné vyšetrenie pľúc a stanovenie BNP)“. V roku 2010 som získala titul docent v odbore verejné zdravotníctvo. Témou mojej habilitačnej práce boli „Chronické vírusové hepatitídy ako problém verejného zdravotníctva”. Od roku 2010 pôsobím ako odborný garant polikliniky Remedium s.r.o.v Bardejovských Kúpeľoch a učím na VŠZaSP sv. Alžbety na jej pracoviskách v Prešove a Michalovciach. Absolvovala som niekoľko zahraničných študijných pobytov (Rakúsko, Nemecko, Rusko). V Bardejovských Kúpeľoch som vytvorila pracovisko na nefarmakologickú liečbu obezity u dospelých, ambulanciu na neinvazívnu diagnostiku chorôb pečene (použitie ultrasonografie dutiny brušnej, tranzientnej elastografie, polyhepatografie). Medzi moje profesionálne záujmy patria: interná medicína, choroby pečene, obezitológia, verejné zdravotníctvo, problematika výživy vo vzťahu k chorobám pečene. Som prezidentkou Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie. Organizovala som 4 interdisciplinárne konferencie s medzinárodnou účasťou ohľadne problematiky obezity, doteraz som odprednášala 213 prednášok na domácich a zahraničných vedeckých odborných podujatiach.

Ďalší členovia: