ČLENOVIA SAVP

MUDr. Adela Penesová, PhD.

Študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. V roku 2006 obhájila PhD prácu v obore Normálna a patologická fyziológia na tému: „ Pracuje v Biomedicínskom centre SAV, venuje sa výskumu obezity, diabetu, hypertenzie, SM. Pracovala 2,5 roka v „National Institute of Health (NIH) v sekcii pre výskum obezity a diabetu (Grant John E. Fogarty, Obesity and Diabetes Clinical Research Section, PECRB/NIDDK/, PHOENIX, AZ, USA). Okrem toho pracovala v Allgemine Krankenhaus v Tulne (Rakúsko). Je členkou odborných lekárskych a vedeckých spoločností napr. European Association of Preventive Cardiology (EAPC), pracovnej skupiny pre alkoholové a nealkoholové stukovatenie pečene a s tým spojených ochorení (ALD a NAFLD) Slovenskej hepatologickej spoločnosti). Učí na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave patologickú fyziológiu. Okrem toho pracuje na internom oddelení v Univerzitnej nemocnici v Bratislave. Je autorkou alebo spoluautorkou viac ako 53 vedeckých publikácií. T.č je zodpovedným riešiteľom 3 projektov so zameraním na metabolické poruchy u pacientov s hypertenziou, reumatoidnou artritídou a sklerózou multiplex (7 FP EU- ERA Net NEURON II; 2015-2018, VEGA 2/0161, APVV 15-0228). V súčasnosti koordinuje randomizovanú intervenčnú klinickú štúdiu „VPLYV DIETOTERAPIE A FYZICKEJ AKTIVITY NA KARDIOMETABOLICKÉ RIZIKOVÉ FAKTORY“ (NCT02325804), ktorá je zamerané na redukciu tukovej hmoty a zlepšenie kardiometabolických rizikových faktorov. Venuje sa výžive, kardiometabolickým rizikovým faktorom pri nadváhe a obezite. Je odbornou garantkou slovenského nutričného softvéru PLANEAT (www.planeat.sk), ktorý slúži na tvorbu individualizovaných jedálničkou pre pacientov s najrôznejšími diagnózami.

Ďalší členovia: