ČLENOVIA SAVP

MUDr. Peter Minárik, PhD.

Lekár s ukončeným štúdiom Lekárskej fakulty UK v Bratislave (1982), so špecializačnou atestáciou z internej medicíny (1986), geriatrie (1989) a gastroenterológie (1993), s ukončeným doktoransdkým štúdiom (2013) a predovšetkým s dlhoročnou praxou v klinickom odbore gastroenterológia. Niekoľko rokov pracoval v oblasti farmaceutického marketingu. V súčasnosti pracuje ako gastroenterológ v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave a ako vysokoškolský učiteľ na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor hygiena výživy. Okrem klinickej práce posledné roky bližšie študuje problematiku obezity, výživy a zdravého životného štýlu vo vzťahu k civilizačným chorobám so špeciálnym zameraním na prevenciu zhubných nádorov. Venuje sa individuálnemu poradenstvu, ako aj propagácii zdravej výživy pre odbornú aj širokú verejnosť. Dlhé roky pôsobil aj v oblasti klinického skúšania liekov ako medicínsky monitor. Autor osvetových kníh z oblasti výživy ako prevencie rakoviny, určených pre širokú verejnosť: Vademecum zdravej výživy (2011), Rakovina a výživa: mýty a fakty (2013) a Rakovina a výživa: mýty a fakty 2 + recepty (2014) – v ktorých dáva odpovede na základnú otázku: akým spôsobom môže taký jednoduchý krok, akým je správna úprava stravy, pomôcť zlepšiť zdravie a zvýšiť kvalitu ľudského života. Druhé dva tituly napísal v spoluautorstve so svojou manželkou, PharmDr. Danielou Minárikovou, PhD.

Ďalší členovia: